1) Imam podjetniško idejo

Nobena podjetniška dejavnost se ne začne brez podjetniške ideje. Načinov za oblikovanje podjetniške ideje je veliko, v bistvu pa gre pri vseh za ustvarjalni proces, katerega namen je reševati določeni problem. Ideja izhaja iz posameznika, ki do nje pride skozi hobije, delo, opazovanje sveta okoli sebe in razmišljanje o reševanju problemov.

Najpomembneje pri oblikovanju podjetniških idej je gotovo okolje, v katerem se posameznik nahaja, oziroma težnja k spremembi položaja, v katerem posameznik trenutno je. Gre lahko za zaposlenega v nekem podjetju, ki želi na samostojno pot, za brezposelno osebo, ki želi s samozaposlitvijo poskrbeti za izboljšanje svojega trenutnega položaja, ali pa za mladega človeka, ki vidi svojo priložnost v unovčitvi pridobljenega znanja z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Tako se lahko ideje oblikujejo skozi:
• delovni proces, kjer posameznik, zaposlen pri določenem podjetju, opazi tržno nišo za plasma drugačnega produkta,
• ukvarjanje s hobiji, kjer posameznik skozi pogosto večletno ukvarjanje s hobiji spozna, da bi lahko oblikoval produkt, ki bi bil tržno zanimiv,
• raziskovanje, kjer posameznik najde aplikacijo raziskovalnih rezultatov, a jih v obstoječem okolju ne more razviti,
• izkoriščanje pridobljenega znanja tako mlade kot brezposelne osebe, ki v znanju, pridobljenem skozi izobraževalni ali delovni proces, vidi možnost oblikovanja tržno zanimivega produkta, in
• opazovanje družbenega in gospodarskega življenja, kjer posameznik zazna določeno tržno nišo.

Postopek vključitve podjetniške ideje

Nosilec podjetniške ideje lahko ali preko spletne strani ali osebno preveri postopke za sprejem v program predinkubacije. Zaželeno je, da se pred prvim obiskom nosilec podjetniške ideje seznani z možnostmi programa predinkubacije kot tudi inkubacije, ki jo najde na naših spletnih straneh.
Ob uvodnem sestanku predstavnik inkubatorja natančneje predstavi programe inkubatorja, prednosti vključitve v inkubator za podjetje, storitve za vključena podjetja in pričakovanja inkubatorja do vključenih podjetij.

Nosilec podjetniške ideje lahko sam ali pa skupaj s predstavnikom inkubatorja na uvodnem sestanku izpolni vlogo za inkubacijo podjetniške ideje, ki se nahaja spodaj. Na podlagi vloge in dogovora med nosilcem podjetniške ideje in predstavnikom inkubatorja se določi tudi odgovorna oseba, ki bo skrbela za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti.
Odgovorna oseba, ki je zadolžena za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti, pregleda vlogo za inkubacijo podjetniške ideje in pripravi načrt izvajanja predinkubacijskih aktivnosti z obsegom aktivnosti in časovnim okvirjem predinkubacijske faze. Na podlagi tega načrta se analizira doseganje zastavljenih ciljev. Odgovorna oseba lahko posamezno poslovno idejo oceni tudi kot neprimerno za vključitev v program predinkubacije, v kolikor ugotovi, da je podjetniška ideja neuresničljiva ali da temelji na dejavnostih, ki so izključujoče (navedeno v prilogi temu dokumentu). Načrt se pripravi najkasneje v petih delovnih dnevih po opravljenem sestanku med odgovorno osebo in nosilcem ideje ter vloženi vlogi.
Komisija za sprejem mora v roku osmih delovnih dni oddati mnenje o ustreznosti vključitve podjetniške ideje v program predinkubacije. V kolikor je mnenje pozitivno, direktor in nosilec podjetniške ideje podpišeta pogodbo o vključitvi podjetniške ideje v inkubator, katere sestavni del je načrt izvajanja predinkubacijskih aktivnosti.

2) Imam mlado podjetje

Vsak prosilec za inkubacijo mora najprej izpolniti vlogo, ki se nahaja spodaj. Vloga vsebuje osnovne podatke o podjetju, kratek opis glavnih produktov podjetja, izkaz finančnega poslovanja v preteklem letu za podjetja, ki to že imajo, ter kratek povzetek načrta za naslednjih pet let vključno s finančno konstrukcijo.

Priloge vlogi so dokazilo o ustanovitvi podjetja (izpis iz ustreznega registra), poslovni načrt ter življenjepis nosilca dejavnosti.

Poslovni načrt:
Poslovni načrt je pripomoček za načrtovanje in kontrolo uresničevanja podjetniške ideje. V njem so predvideni poslovni cilji, dolgoročne aktivnosti, rezultati, tveganja, konkurenca, trženje in ostalo, kar zmanjšuje poslovno tveganje ter povečuje možnosti izkoriščanja poslovne ideje. Gre za temeljni dokument, ki je najprej namenjen podjetniku in šele nato ostalim institucijam, kot so inkubatorji ter morebitni sofinancerji poslovne dejavnosti, na primer banke, strateški partnerji, vlagatelji in podobno. Poslovni načrt ne sme biti predolg in po navadi ne obsega več kot 30 strani.

Življenjepis:
Namen predložitve življenjepisa podjetnika oziroma upravljavskega tima je preveritev zmožnosti podjetnika oziroma tima, da dejansko uresniči svoj poslovni načrt. Na razpolago so različni modeli življenjepisov, vendar naj bi vsak življenjepis obsegal podatke, kot so predvideni po predlogi EUROPASS (v prilogi spodaj).

Postopek ocenjevanja
Direktor oziroma z njegove strani imenovan zaposleni najprej preveri administrativno ustreznost vloge (ali je na pravilnem obrazcu in je popolna, ali so priložene vse priloge) in vlagatelja obvesti o morebitnih dopolnitvah najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu vloge. Vlagatelj ima za morebitno dopolnitev časa najmanj 8 dni (v kolikor gre za dopolnitev obrazca vloge ali manjkajoče potrdilo o registraciji oziroma življenjepis) oziroma največ 15 dni (v kolikor gre za manjkajoč poslovni načrt). Vlagatelj mora ob navedeni dokumentaciji dostaviti tudi potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, ki pa ni starejše od 10 dni.

Po dopolnjeni vlogi direktor celotno vlogo posreduje komisiji za sprejem. Komisija mora sklep o doseženih točkah vlagatelju posredovati v roku največ 15 dni po prejemu.

Sprejem podjetja
V primeru pozitivno ocenjene vloge s strani komisije mora direktor inkubatorja z nosilcem dejavnosti oziroma direktorjem podjetja podpisati pogodbo o inkubiranju najkasneje v 8 dneh od sklepa komisije za sprejem. Pogodba o inkubiranju natančneje opredeljuje obveznosti in pravice inkubiranega podjetja ter medsebojna razmerja med inkubatorjem in podjetjem.
Pogodba se podpiše za določen čas, in sicer največ do 5 let od ustanovitve inkubiranega podjetja. Na podlagi pogodbe o vključitvi se pripravi pogodba za najem poslovnih prostorov.