1) Predinkubacija

Predinkubacija je program oziroma proces, ki se izvaja v institucijah inovativnega in podpornega podjetniškega okolja za podjetništvo in je namenjena aktivnostim svetovanja in ostalih podpornih storitev za nosilce podjetniških idej do ustanovitve podjetja. Ta faza je izjemnega pomena za vsakega bodočega podjetnika, saj je skozi to fazo potrebno z vsakim posameznikom opraviti individualna svetovanja ter skupaj z njim oblikovati, ne samo poslovni načrt kot enega izmed osnovnih strateških dokumentov, ampak predvsem celotno poslovanje podjetja v začetnih fazah razvoja podjetja.

Grafični prikaz procesa predinkubacije


Predinkubacijske aktivnosti
Predinkubacijske aktivnosti, ki se izvajajo v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Vrelec, so naslednje:

• svetovanje,
• pomoč pri pripravi poslovnega načrta,
• usposabljanje in izobraževanje,
• mentorstvo.

Svetovanje:
Nosilcu podjetniške ideje se nudi individualno osnovno svetovanje glede naslednjih področij:

podjetniško svetovanje (osnove podjetništva, pasti in priložnosti samostojne poslovne poti, razlike med različnimi oblikami gospodarskih družb…),
računovodske in finančne zadeve (osnovni pojmi v računovodstvu, kaj so stroški in prihodki podjetja, amortizacija…),
davki in prispevki (osnove davka na dodano vrednost, prispevki samostojnih podjetnikov, prispevki za plače zaposlenim osebam, dohodnina in davek na dobiček),
trženje (osnove trženja, različne oblike trženjskih pristopov…).
Priprava poslovnega načrta:
Poslovni načrt je pripomoček za načrtovanje in kontrolo uresničevanja podjetniške ideje. V njem so predvideni poslovni cilji, dolgoročne aktivnosti, rezultati, tveganja, konkurenca, trženje in ostalo, kar zmanjšuje poslovno tveganje ter povečuje možnosti izkoriščanja poslovne ideje. Gre za temeljni dokument, ki je najprej namenjen podjetniku in šele nato ostalim institucijam, kot so inkubatorji ter morebitni sofinancerji poslovne dejavnosti, na primer banke, strateški partnerji, vlagatelji in podobno. Poslovni načrt ne sme biti predolg in po navadi ne obsega več kot 30 strani.

Usposabljanje in izobraževanje:
Usposabljanja in izobraževanja se izvajajo za skupine in so namenjena osnovni seznanitvi nosilcev podjetniških idej na istih področjih kot pri svetovalnih storitvah, vendar so splošnejša in niso namenjena svetovanjem posameznikom.

Mentorstvo:
Oblikovana je skupina mentorjev, ki jo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij. Ti mentorji bodo potencialnim podjetnikom pomagali pri ustanavljanju njihovega podjetja, jim svetovali in jih izobraževali. V začetnem obdobju namen mentorstva ni sofinanciranje dejavnosti podjetja, vendar pa želimo, da bi se v naslednjih letih oblikovala skupina mentorjev, ki bo prevzela podporno vlogo tudi s storitvami sofinanciranja dejavnosti podjetij z različnimi načini vstopanja z lastniškimi ali dolžniškimi oblikami takšnega sofinanciranja.

2) Inkubacija

Inkubacija je proces, skozi katerega inkubator nudi inkubiranim podjetje vse, kar potrebujejo za uspeh v prvih letih poslovanja. Inkubacija se izvaja za že ustanovljena podjetja, ki so praviloma bila ustanovljena do enega leta (vendar ne več kot 36 mesecev) pred vključitvijo v inkubator. Namen inkubacije oziroma inkubacijske faze je razvoj podjetniške priložnosti z izpolnitvijo in realizacijo poslovnega načrta ali njegovo nadgradnjo, oblikovanje celotnega podjetniškega tima ter povezovanje s prvimi odjemalci ali strateškimi ter finančnimi partnerji. Cilj inkubacije je olajšanje prvih korakov novega gospodarskega subjekta, njegov uspešen prodor na trg ter zaključek inkubacijske faze in vključitev v druga okolja, običajno v tehnološke parke ali poslovno-industrijske cone, ki zagotavljajo pogoje za hitro rastoča podjetja. Posamezno podjetje naj bi bilo v inkubacijski fazi od enega do petih let oziroma do največ petega leta od ustanovitve podjetja.

Grafični prikaz procesa inkubacije:


Storitve za inkubirana podjetja:

Ugodnejša najemnina

Podjetjem je omogočen najem prostorov po nižji ceni, kot je tržna cena; cena najema je določena s sklepi občinskih organov in je odvisna od starosti podjetja in se razlikuje po posameznih objektih. Višina najemnine raste progresivno skladno s starostjo podjetja, ko v petem letu od ustanovitve podjetja doseže polno tržno ceno., najemniki prostorov v PC Vrelec, Celjska cesta 30 morajo biti zavezanci za DDV.

Možnost koriščenja skupnih konferenčnih prostorov
Podjetja imajo na voljo koriščenje konferenčne sobe. Določeno število ur koriščenja je za inkubirana podjetja brezplačno, vsaka nadaljnja ura pa se plača po ceniku inkubatorja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija
Vse pisarne so opremljene z informacijskimi in komunikacijskimi vodi, ki so na razpolago podjetjem.

Administrativne storitve:
• – organizira skupno tajništvo in sprejemni prostor (skupno tajništvo in sprejemni prostor je namenjen vsem inkubiranim podjetjem in vključuje sprejem pošte, možnost faksiranja, fotokopiranja, vodenje tajniških poslov za zainteresirana inkubirana podjetja, telefonska centrala in ostalo),
• – organizira računovodske storitve za inkubirana podjetja

Svetovalne storitve:
• e-VEM storitve (v sodelovanju z RA Sotla),
• voucherske storitve (v sodelovanju z Javno agencijo Spirit),
• podjetniško in poslovno svetovanje,
• finančno in davčno svetovanje,
• pravno svetovanje,
• kadrovsko svetovanje,
• marketinško svetovanje,
• pomoč pri pripravi vlog za (so)financiranje dejavnosti inkubiranih podjetij,
• pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev za inkubirana podjetja – matchmaking,
• pomoč pri financiranju (povezovanju s finančnimi institucijami oz. bankami in skladi ipd.),
• organizacija delavnic, srečanj, predstavitev, seminarjev.