Vrednost projekta: 449.050,08 eur

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.1.2020 – 31.12.2022

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. v sodelovanju z  Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Spirit v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2020 do 2022 »SIO 2020-2022« izvaja operacijo SIO – VRELEC 2020 – 2022.

Aktivnosti v okviru operacije SIO – Vrelec 2020 – 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Namen projekta je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

Cilji projekta:

  • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
  • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij
  • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij

Vsebina akcijskega načrta po fazah življenjskega cikla podjetij.

 

Ciljne skupine oz. koristniki podpornih storitev:

FAZA 1:

  • potencialni podjetniki – inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti.

FAZA 2:

  • start up podjetja (od low-tech do high-tech)

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.