Predstavitev inkubatorja

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d. o. o. je ustanovljen leta 2009 in je rezultat projekta “Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega”, katerega nosilec je bila Občina Rogaška Slatina.

S partnersko Občino Šentjur. Investicijski del projekta je bil sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi skozi prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Vizija

Postati osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja Obsotelja in Kozjanskega za nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja.

Poslanstvo

Oblikovati aktivno in prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, da bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom ter posodobitvi strukture gospodarstva v subregiji. S ponudbo infrastrukture in naprednih, k uporabniku usmerjenih storitev želimo dvigniti raven inovacij, tehnološkega razvoja in raziskav na območju Obsotelja in Kozjanskega ter posledično višati dodano vrednost gospodarskih subjektov in blaginjo prebivalstva na tem območju.
Vsem gospodarskim subjektom, ki poslujejo v Obsotelju in na Kozjanskem, želimo olajšati dostop do znanja, raziskovalnih rezultatov, novih tehnologij in ostalih naprednih storitev.

Namen

Namen in razlogi za ustanovitev inkubatorja so:
• negotovost in neznanje ob vstopu v podjetniški svet,
• premalo razvita podjetniška miselnost in podjetniške sposobnosti in veščine,
• nerazvita podjetniška kultura in neustrezna podjetniška klima,
• nadpovprečna stopnja brezposelnosti,
• slaba konkurenčnost podjetij v Obsotelju in na Kozjanskem, in
• nizka stopnja gospodarske razvitosti v Obsotelju in na Kozjanskem glede na Savinjsko regijo in Slovenijo v celoti.

Cilji

Inkubator s svojim delovanjem prispeva k izboljšanju stanja na področju zagotavljanja ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in podjetij. V pomoč je potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami, novo nastalim podjetjem, ki potrebujejo strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore, obstoječim podjetjem s svojo svetovalno, informacijsko, izobraževalno in prostorsko funkcijo, pa tudi mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje, ki jim bodo koristile na njihovi morebitni podjetniški poti. Zato ima Mrežni podjetniški inkubator vizijo, da bi v okviru inkubatorja deloval tudi »coworking« s ciljem, da se potencialnim podjetnikom predstavi in se jih usmeri v podjetništvo, saj Obsotelju in Kozjanskemu primanjkuje delovnih mest, zaradi česar mladi izobraženi kadri, ki nimajo možnosti, da bi si sami ustvarili delovno mesto, odhajajo s tega območja; to pa za območje predstavlja neprecenljivo izgubo. Obenem se dodatna pozornost namenja spodbujanju ženskega podjetništva, saj so ženske premalo zastopane v tej sferi, obenem pa predstavljajo tudi nesorazmeren del nezaposlene delovne sile.

Tako se postopoma in v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter drugimi podpornimi institucijami, ki delujejo v okolju, izboljšujejo razmere za razvoj podjetništva in ustvarjajo ugodnejši pogoji za razvijanje podjetniških zamisli, ustanavljanje podjetij in začetno delovanje podjetij. Obenem se krepi tudi kadrovski potencial območja na področju podjetniškega svetovanja, kar je prav tako nujen pogoj, v kolikor želi območje Obsotelja in Kozjanskega uresničiti zastavljene cilje na področju gospodarskega razvoja, saj brez domačih kadrov trajnostni razvoj ni mogoč.

Cilji inkubatorja so tako:

• pomoč pri zagonu novih podjetij in dejavnosti, dvig stopnje preživetja novonastalih podjetij,
• zagotavljanje sodobne tehnične in infrastrukturne podpore inovativnim podjetjem in raziskovalnim skupinam,
• podpora razvoju obstoječih podjetij,
• spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v podjetjih ter povezovanje institucij znanja in gospodarstva,
• krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva s povečanjem števila malih in srednje velikih podjetij, temelječih na višji dodani vrednosti,
• izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji,
• spodbujanje samozaposlovanja,
• podpora mladinskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin ter znanj med mladimi,
• podpora ženskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin ter znanj med ženskami,
• izboljšanje podjetniških znanj med prebivalci,
• spodbujanje razvoja podjetniške kulture,
• razvijanje pozitivne podjetniške klime,
• pridobivanje dodatnih sredstev iz različnih virov in
• dvig stopnje gospodarske razvitosti Obsotelja in Kozjanskega.

Ciljne skupine inkubatorja so:
• podjetja v ustanavljanju,
• že delujoči mladi gospodarski subjekti (stari do treh let),
• osebe s podjetniškimi idejami,
• mladi, ki želijo spoznavati podjetništvo,
• ženske, ki želijo spoznavati podjetništvo, in
• drugi, ki bodo želeli koristiti različne storitve inkubatorja.

Prednostne dejavnosti

Med dejavnostmi novonastalih podjetij bomo prednost dajali predvsem dejavnostim, kot so:
• okolju prijazna proizvodnja in storitve,
• intelektualne in poslovne storitve,
• dejavnosti, povezane z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT),
• oblikovanje in design,
• okoljevarstvo,
• razvojno naravnane dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.