Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo MPI Vrelec d.o.o., Občina Rogaška Slatina kot edini družbenik, objavlja javni razpis za

DIREKTORJA  (m/ž)

Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec, d.o.o.

V besedilu  uporabljeni izrazi, zapisani  v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:

  • da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (visokošolska univerzitetna izobrazba prejšnja, specializacija po visokošolski izobrazbi prejšnja, magistrska izobrazba druge bolonjske stopnje);
  • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
  • da predloži razvojni program dejavnosti/vodenja družbe za obdobje 2023 – 2027;
  • da predloži pisno izjavo po 255. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1, Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19, 158/20, 18/21) da:
  • ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  • mu ni bil izrečen varnosti ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
  • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih. V razvojnem programu dejavnosti naj kandidat predstavi razvojne usmeritve družbe, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela družbe.

Mandat direktorja traja štiri (4) leta.

Prijave s potrebnimi dokazili, razvojnim program dejavnosti družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom naj kandidati v zaprti ovojnici posredujejo na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina  – razpisna komisija,  do dne 03.07.2023, s pripisom:  »Ne odpiraj – razpis za direktorja družbe MPI Vrelec d.o.o..«

Kandidati bodo o ne/izbiri obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Občina Rogaška Slatina