ČLANEK:  NORMIRANCI V LETU 2023

Darinka Podgornik Racanović, univ.dipl.ekon., Branka Aralica, uni. dipl. ekon., MPI Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina, branka.aralica@siol.net

Dne 28. novembra je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini za leto 2023, ki je bil objavljen v Ur.l. RS številka 158/2022.

V 59.členu zakona so spremembe glede davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo pri obračunu davka od dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Sprememba bo veljala tako za zavezance, ki so zavarovani kot samostojni podjetniki ( »polni s.p.«), kot tudi za tiste, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (»popoldanski s.p.«).

V letu 2021 je bilo registriranih 70.275 normiranih s.p., kar je 5 krat več kot leta 2012, ko je bil sistem normiranih odhodkov spremenjen na 70 % normiranih odhodkov, leta 2014 pa na 80 % normiranih odhodkov.

KDO SO NORMIRANCI – ureditev do 31.12.2022
Davčna osnova, od katere se plačuje davek na dohodek od dejavnosti se ugotavlja po formuli prihodki – odhodki. Odhodke v podjetju , ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih odhodkov, predstavljajo vsi stroški, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti, normiranec pa teh stroškov ne uveljavlja, saj so avtomatično priznani v višini 80 % vseh prihodkov ( do 31.12.2022) – v to so vključeni tudi prispevki za socialno varnost. Tako je bila do sedaj davčna osnova pri normiranci dejansko enaka 20 % prihodkov normirancev.

Torej so normiranci so samostojni podjetniki oziroma zasebniki, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo kot razliko med prihodki in 80 % normiranimi odhodki v celotnem davčnem obdobju. Od tako ugotovljene osnove pa obračunajo in plačajo 20 % davka . Normiranih odhodkov je lahko največ 40.000 € oziroma 80.000,00 € , če je pri zasebniku obvezno zavarovana vsaj ena oseba neprekinjeno za pet mesecev.

Zavezanec, ki želi postati normiranec, mora to priglasiti Furs-u najkasneje v 8 dneh po registraciji dejavnosti oziroma, če že ima odprto podjetje, do konca marca – do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če izpolnjuje prihodkovne pogoje

Zavezanci lahko na podlagi priglasitve davčno osnovo na tak način ugotavljajo dokler povprečje njihovih prihodkov od dejavnosti , v dveh zaporednih predhodnih letih ne presega 300.000,00 € oziroma povprečno letno 150.000,00 €.

Lahko pa izstopi iz te ureditve prostovoljno tako, da v davčnem obračunu obvesti davčni organ, da želi izstopiti iz te ureditve in ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Ta obdavčitev je cedularna , kar pomeni, da je dokončna. Normiranci ne morejo upoštevati davčnih olajšav .

Davčno obdobje pri normirancih je lahko le koledarsko leto. Za normiranca je potrebno tudi izpolnjevati določene pogoje in normirancem ni potrebno voditi poslovnih knjig in sestavljati računovodskih izkazov in letnih poročil, voditi pa morajo predpisane evidence za davčne namene.

Voditi pa morajo evidenco knjigovodskih listin, evidenco OS, v primeru opravljanja gostinske dejavnosti – evidenco nabave ter porabe hrane in pijače, ter evidence v skladu s predpisi , ki urejajo obračunavanje in plačevanje DDV ( če je davčni zavezanec) – knjigo prejetih in izdanih računov.

Normiranci so na podlagi 51. člena zakona o davčnem postopku, obvezani predložiti davčni obračun, ne glede na višino obveznosti. Rok za oddajo obračuna je 31. marec za preteklo leto.

Normirancem davka ni potrebno plačati v enem znesku. Davek se plačuje že med letom – z akontacijo. Akontacijo normiranci plačujejo mesečno ( če je znesek akontacije višji kot 400,00 €) ali tromesečno ( če je znesek akontacije nižji kot 400,00€) . V obrazcu davka od dohodka se to izračuna avtomatsko. Obroki akontacije morajo biti plačani do 10. v mesecu za pretekli mesec.

SPREMEMBE S 1.1. 2023:

1.Sprememba obdobja vključitve v obvezno zavarovanje:
po novem mora biti vsaj ena oseba zavarovana za poln delovni čas najmanj devet mesecev na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve.

2. Sprememba višine priznanih normiranih odhodkov:
Pri polnem s.p. se odstotek normiranih odhodkov ni spremenil do višine prihodkov 50.000,00 € in so priznani odhodki v višini 80 % prihodkov. Takšnih je več kot polovica normirancev. s.p.

S.p. s prihodki med 50.000,00 in 100.000,00 € prihodkov so priznani normirani odhodki v višini 40 % prihodkov nad 50.000,00 €.
Pri prihodkih nad 100.000,00 € , se normirani odhodki ne priznajo. Torej so obdavčitve po novem :

Višina prih. v davčnem obdobju                  Normiran odhodki

nad                          do                                     % prihodkov

                              50.000,00                           80 %

50.000,00          100.000,00                           40 % nad 50.000,00

100.000,00                                                        0 % nad 100.000,00

Poglejmo se  primerjavo izračuna dohodnine za leto 2022 in 2023:

Prihodki     Norm. odh.   davek 2022   Norm .odh.  davek 2023

25.000,00     20.000,00    1.000,00       20.000,00     1.000,00

40.000,00     32.000,00    1.600,00       32.000,00     1.600,00

60.000,00     48.000,00    2.400,00       44.000,00     3.200,00

80.000,00     64.000,00    3.200,00       52.000,00     5.600,00

100.000,00   80.000,00    4.000,00       60.000,00     8.000,00

120.000,00   80.000,00    4.800,00       60.000,00    12.000,00

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša 60.000,00 Euro.

Pri popoldanskih s.p. oziroma normirancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se obdavčitev ne spreminja do višine prihodkov 12.500,00 € – torej ostanejo normirani odhodki 80 %.

Med 12.500,00 in 50.000,00 € prihodkov, so priznani normirani odhodki v višini 40 %, nad 50.000,00 € se ne priznajo normirani odhodki.

OBDAVČITEV PO NOVEM:

Višina prih. v davčnem obdobju                  Normiran odhodki

nad                          do                                     % prihodkov

                              12.500,00                           80 %

12.500,00          50.000,00                             40 % nad 12.500,00

50.000,00                                                         0 % nad 50.000,00

PRIMERJAVA-izračuna dohodnine za leto 2022 in 2023:

Prihodki             Davek 2022                   Davek 2023

10.000,00               400,00                             400,00

15.000,00               600,00                              800,00

30.000,00             1.200,00                          2.600,00

50.000,00              2.000,00                         5.000,00

60.000,00              4.000,00                         7.000,00

Spremembe , ki so stopile v veljavo s 1.1. 2023 so bile pričakovane. Na eni strani smo imeli veliko fiktivnih samozaposlitev, ki delavce z vidika delovnopravne zaščite postavljajo v neugoden položaj, na drugi strani pa so bili omogočeni visoki zaslužki z minimalno obdavčitvijo.

Glede plačevanja prispevkov za socialno varnost ni sprememb. Najnižja in najvišja osnova za leto 2023 bosta znani po objavi podatkov o povprečni v RS za leto 2022 in se bosta uporabljala od februarja 2023 dalje.

Popoldanski s.p., ki plačujejo pavšalne prispevke pa morajo spremembo zneskov za zdravstveno zavarovanje upoštevati že za mesec januar 2023 in sicer je od 1.1. 2023 prispevek za poškodbe 10.73 €, dodatni prispevek za zdravstveno varstvo pa 32,18 € – skupaj torej 42,91 € . Prispevek za PIZ je do 31.3. 2023 nespremenjen in znaša 41,04 € , od 1. 4. 2023 pa bo objavljen nov znesek .

Skupaj so do 31.3. 2023 pavšalni prispevki 83,95 € in se plačajo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vir:
NORMIRANCI 2023 – SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI – NOVELA ZDoh-2AA | Petka
Določitev načina ugotavljanja davčne osnove | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)