Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež ali podružnico v Občini Rogaška Slatina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da se izvaja tudi za občane Občine Rogaška Slatina,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,

– so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

 

Rok za prijavo na javni razpis je 31. marec 2023. Prijavo je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov:

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 Prijava mora biti dana v zapečateni ovojnici. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Socialni in humanitarni programi 2023 – ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

 

Preberite celotno novico: Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023 – Občina Rogaška Slatina (rogaska-slatina.si)