Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte s stalno prijavljenimi občani (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Rogaška Slatina. Sofinancira se izključno zamenjava obstoječih neustreznih grezničnih sistemov, na območjih, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Seznam območij, na katerih je predvidena gradnja MKČN je sestavni del tega razpisa; seznam je objavljen na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

Popolno vlogo z vsemi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno 14.07.2023.

Vloga in seznam območij, predvidenih za vgradnjo MKČN je na voljo na sedežu Občine Rogaška Slatina ter na spletni strani Občine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu občine v pisarni 210 ali na tel. št. 8181715, kontaktna oseba Petra Gašparić.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN 2023«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem in vsemi zahtevanimi prilogami.

https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/15376-javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-rogaska-slatina-v-letu-2023