Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023. Višina razpisanih sredstev, predvidenih  v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina znaša 30.600 EUR.

 

Rok za prijavo je odprt od datuma objave razpisa do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 30.11.2023.

Za pravočasne se štejejo vloge, katere bodo najkasneje do 30.11.2023 predložene na vložišče občine, oziroma vloge, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje zadnji dan roka razpisa.

Komisija bo mesečno, v kolikor bodo prispele vsaj tri vloge, obravnavala samo popolne vloge, ki bodo prispele do desetega dne v tekočem mesecu in o njih odločala najkasneje v petnajstih dneh od sprejema vloge.

Sklep o odobritvi sredstev ali zavrnitvi vloge bo sprejel župan na predlog komisije najkasneje v 30. dneh od obravnave vloge.

 

Vloge za prijavo na razpis so na voljo na vložišču ali na spletnih straneh občine Rogaška Slatina na naslovu http://www.rogaska-slatina.si.

 

https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/15356-javni-razpis-za-pospesevanje-zaposlovanja-v-obcini-rogaska-slatina-za-leto-2023