Ministrstvo za okolje in prostor

 

Naziv razpisa:

   Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra

Status: aktiven Datum objave: 12. 11. 2021 Rok prijave: 1. 12. 2021 do 12.00
Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-brezplacno-uporabo-prostorov-okoljskega-centra/
Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno uporabo (v skupni površini 315 m2 ) za leti 2022 in 2023, na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.
Višina razpoložljivih sredstev:  
Maksimalna višina sofinanciranja:  
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma povezava najmanj petih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju urejanja prostora (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, priznan na dan oddaje vloge na javni razpis. Vloge drugih subjektov bodo zavržene in ne bodo obravnavane. Ministrstvo bo z izbranimi uporabniki sklenilo pogodbo o brezplačni uporabi prostorov za leti 2022 in 2023. Uporabniki krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

 

 

Ministrstvo za kulturo

 

Naziv razpisa: Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2022
Status: aktiven Datum objave: 29. 10. 2021 Rok prijave: 29. 11. 2021 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/redni-letni-javni-projektni-razpis-za-sofinanciranje-programskih-vsebin-medijev-v-letu-2022/
Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;

– radijskih programov;

– televizijskih programov;

– elektronskih publikacij.

Višina razpoložljivih sredstev: 3.100.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov in ne sme presegati 40.000,00 EUR oz. 100.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Izdajatelji tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov in elektronskih publikacij, pravne ali fizične osebe, registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, neodvisni producenti.

 

Javna agencija za knjigo

Naziv razpisa:

    Javni natečaj za izbor CGP

Status: aktiven Datum objave: 8.11.2021 Rok prijave: do 10. 1.2022
Vir objave: https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in- pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=433&cHash=0a58af210344b2feb3df704c6cdc4962
Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Kratek opis predmeta razpisa: Javni natečaj za izbor CGP za operacijo: “Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.˝

 

Cilj projekta je izboljšati ugled in prepoznavnost knjižne ustvarjalnosti, prepoznavnost slovenske kreativnosti in gospodarstva, turizma v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Višina razpoložljivih sredstev: Skupni razpisani znesek je 4.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Predlog CGP, ki ga bo strokovna komisija ocenila z najvišjim številom točk, bo prejel 1. nagrado v znesku 3.000,00 EUR bruto, 2. in 3. nagradi, za sodelovanje, pa bosta dodeljeni v znesku 500 EUR bruto. Izbrani CGP vključuje odkup materialnih avtorskih pravic za uporabo zmagovalnega predloga.

Plačilo vseh morebitnih dajatev, povezanih z izplačilom nagrade, bremeni izbranega natečajnika.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na javnem natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki delujejo na področju oblikovanja vizualnih komunikacij.

 

Če je prijavitelj pravna oseba, mora v prijavnem obrazcu navesti, kdo je avtor predloga. Na javnem natečaju ne smejo sodelovati predstavniki organizatorja, člani komisije ali njihovi ožji sorodniki do vključno drugega kolena.

 

Naziv razpisa: Javni razpis JAK za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih
Status: aktiven Datum objave: 8. 11. 2021 Rok prijave: 6. 12. 2021 12.00

 

Vir objave: https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=431&cHash=f7c6767063559fd2acc00c4f182e8ccd
Razpisnik: Javna agencija za knjigo (JAK)
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za predstavitve na tujih tržiščih. JAK bo subvencije na področju tega javnega razpisa dodeljevala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

–          prevajanje in izdajanje kakovostnih izvirnih slovenskih knjižnih del v tujih jezikih;

–          promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;

–          podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.

Višina razpoložljivih sredstev: 52.801,25 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Skupaj bo podprtih 25 projektov subvencij, kar znaša cca. 2.000 EUR/projekt.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: MSP, ki so nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev avtorskih pravic prijavljenih del. Kot podjetje se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.

 

Naziv razpisa: Javni razpis JAK za izdelavo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih
Status: aktiven Datum objave: 8. 11. 2021 Rok prijave: 6. 12. 2021 12.00

 

Vir objave: https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=432&cHash=006e6404e840109b6af166217212569b
Razpisnik: Javna agencija za knjigo (JAK)
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču.
Višina razpoložljivih sredstev: 54.529,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: JAK bo izbranim prijaviteljem za izdelavo enega vzorčnega prevoda podelila subvencijo v enkratnem fiksnem znesku v višini 2.726,45 EUR, kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70 % vrednosti upravičenih stroškov.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: MSP, ki so nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev avtorskih pravic prijavljenih del. Kot MSP se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

 

 

Fundacija za šport

 

Naziv razpisa: Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023
Status: aktiven Datum objave: 29. 10. 2021 Rok prijave: 29. 11. 2021 12.00

 

Vir objave: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/246
Razpisnik: Fundacija za šport

 

Kratek opis predmeta razpisa: Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi se sofinancirajo programi, ki se nanašajo na:

–          energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov;

–          trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport;

–          novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa;

–          gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

Višina razpoložljivih sredstev: 2.440.000 EUR

 

Maksimalna višina sofinanciranja: Do 62.500 eurov oz. največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije (velike investicije)  oz. največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije (male investicije).
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l.  RS, št. 94/21), ki so lastniki športnih objektov ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem in zagotovilom lastnika oziroma solastnikov športnega objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila.

 

 

Naziv razpisa: Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2022
Status: aktiven Datum objave: 2. 11. 2021 Rok prijave: 29. 11. 2021 12.00

 

Vir objave: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/246
Razpisnik: Fundacija za šport

 

Kratek opis predmeta razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu
Višina razpoložljivih sredstev: 7.560.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Sredstva, ki jih za izvajanje programov s področja organiziranosti v športu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 65 % upravičenih stroškov programa.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l.  RS, št. 94/21).

 

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

 

Naziv razpisa: Javni razpis za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu
Status: aktiven Datum objave: 5. 11. 2021 Rok prijave: 6. 12. 2021 15.00

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razpisno-podrocje-a-v-letu-2022-financna-podpora-avtohtoni-slovenski-narodni-skupnosti-v-zamejstvu/
Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Kratek opis predmeta razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji javnega razpisa so: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu, medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo, vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu ter delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja.
Višina razpoložljivih sredstev: 7.200.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Ni posebej opredeljeno.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pravne in fizične osebe iz tujine, posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za razpisno področje B v letu 2022: finančna podpora Slovencem po svetu
Status: aktiven Datum objave: 5. 11. 2021 Rok prijave: 6. 12. 2021 15.00

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razpisno-podrocje-b-v-letu-2022-financna-podpora-slovencem-po-svetu/
Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Kratek opis predmeta razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji javnega razpisa so utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu, medsebojno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo, vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu ter delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja. Prioriteta javnega razpisa je podpora aktivnostim za utrjevanje in krepitev znanja slovenskega jezika Slovencev po svetu. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Višina razpoložljivih sredstev: 1.200.000 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Ni posebej opredeljeno.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pravne in fizične osebe iz tujine, posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

Naziv razpisa: Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
Status: aktiven Datum objave: 5. 7. 2021 Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do 31. 12. 2021.
Vir objave: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021010500015?ral=2021010500015
Razpisnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Kratek opis predmeta razpisa: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 do 2022 v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

 

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru: 1) doma starejših občanov, 2) v oskrbovanem stanovanju in 3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

 

Za pridobivanje novih javnih stanovanjskih enot za starejše osebe so možne naslednje oblike: a) posojilo; b) soinvestiranje; c) posojilo in soinvestiranje.

Višina razpoložljivih sredstev: Za izvajanje programa SSRS namenja 2 mio EUR iz lastnih virov, s porabo v obdobju 2021–2022.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pod pogoji tega programa lahko sodelujejo naslednji prosilci: 1) občine, 2) javni nepremičninski skladi in 3) druge pravne osebe. Kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja … Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Naziv razpisa: Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023
Status: aktiven Datum objave: 2. 11. 2021 Rok prijave: 18. 11. 2021 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/redni-letni-javni-projektni-razpis-za-sofinanciranje-programskih-vsebin-medijev-v-letu-2022/
Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih. Sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je razdeljeno na naslednja dva sklopa:

 • Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev
 • Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev
Višina razpoložljivih sredstev: Do 350.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Na javnem razpisu bosta izbrana dva prijavitelja, kar pomeni, da je za posameznega upravičenca na razpolago največ 175.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Javni zavodi, vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2021/2022 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe ter ki izpolnjuje v razpisu opredeljene pogoje. Konzorcijski partner je lahko javni ali zasebni zavod ali zbornica, ki ji je podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2021
Status: aktiven Datum objave: 7. 6. 2021 Rok prijave: 10. 12. 2021 23.59
Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-stanka-bloudka-za-leto-2021/
Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Kratek opis predmeta razpisa: Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije. Bloudkove nagrade se podeljujejo za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, vrhunski mednarodni dosežek ali življenjsko delo v športu.

Bloudkove plakete pa se podeljujejo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, pomemben tekmovalni dosežek, življenjsko delo v športu in pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Organi in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije -Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva).

 

 

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

 

Naziv razpisa: Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS
Status: aktiven Datum objave: 8. 10. 2021 Rok prijave: 31. 12. 2021 23.59

 

Vir objave: https://www.srrs.si/novice/nov-razpis-za-pred-financiranje-projektov-pf/
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Kratek opis predmeta razpisa: Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, s ciljem premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska in/ali nacionalna sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

–          Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,

–          Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

Višina razpoložljivih sredstev: 4.806.192,00 EUR

 

Maksimalna višina sofinanciranja: Najnižji znesek kredita 5.000,00 EUR, najvišji 250.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, dobrodelne organizacije, nevladne organizacije, študentske organizacije, narodnostne skupnosti, javne agencije, sindikati.

 

Naziv razpisa: Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
Status: aktiven Datum objave: 17.9.2021 Rok prijave:
Slovenski regionalno razvojni sklad

4.10.2021 do 13.12.2021 oz. do porabe sredstev

Vir objave: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021015000005/javni-razpis—posojila-za-investicijske-projekte-v-gospodarstvu—b1-st–3021-42021-srrs-2-ob-291621
Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Kratek opis predmeta razpisa: Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

§  spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

§  Pozitivni učinek na konkurenčnost,

§  Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,

§  Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,

§  Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

Višina razpoložljivih sredstev: Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 133.333,33 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičena velikost upravičenca: Mikro, Mala, Srednja, Velika.

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani kot:

a.) pravna oseba,

§  družba z neomejeno odgovornostjo,

§  komanditna družba,

§  družba z omejeno odgovornostjo,

§  delniška družba,

§  komanditna delniška družba,

§  evropska delniška družba,

b.) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

§  v skladu z Zakonom o zadrugah kot:

§  zadruga.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register ali drug register pred 01.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Naziv razpisa: 6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021
Status: aktiven Datum objave: 8. 11. 2021 Rok prijave: 20. 12. 2021 14.00

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2021/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: 3.000,00 EUR na upravičenca.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičenec do podpore je KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je pridobilo certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali pravna oseba, ki je pridobila certifikat za vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti po aktualni Uredbi.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
Status: aktiven Datum objave: 15. 10. 2021 Rok prijave: 17. 1. 2022 13.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021-objava-na-spletni-strani-mkgp/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Vnos vlog v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022.
Višina razpoložljivih sredstev: 4.000.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Od 3.500,00 EUR do 500.000,00 EUR javne podpore, 40 % sofinanciranje.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
Status: aktiven Datum objave: 24. 10. 2021 Rok prijave: 30. 11. 2021 14.00

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vzpostavitev-cebelnjakov-za-prenos-znanja-v-cebelarstvu-v-programskem-letu-2022/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Dostop do učnih čebelnjakov je za izmenjavo znanja brezplačen.
Višina razpoložljivih sredstev: 50.120,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 znaša do 50.120,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost, in izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev za posamezni ukrep po Uredbi  o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022.

 

Naziv razpisa: Drugi javni razpis MKGP za ukrep »zdravje in varnost«
Status: aktiven Datum objave: 17. 9. 2021 Rok prijave: od 11. 10. 2021 23.59 oz. do 30. 9. 2023 do 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drugi-javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20214-2020/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Razpis je namenjen dodelitvi nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava Evropske Unije ali nacionalnega prava.

 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 11. oktobra 2021. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Višina razpoložljivih sredstev: 135.692,10 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: 50 % sofinanciranje, najnižji znesek javne podpore je 1.000,00 EUR, najvišji pa 50.000,00 EUR/vlogo.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

 

Naziv razpisa: 5. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 31. 12. 2022 do 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Vložitev vloge poteka od 4. 10. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Višina razpoložljivih sredstev: 500.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000,00 EUR/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

 

Naziv razpisa: 4. javni razpis za podukrep 4.3, operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Status: aktiven Datum objave: 1. 10. 2021 Rok prijave: 10. 12. 2021 do 14.00

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-4-3-podpora-za-nalozbe-v-infrastrukturo-povezano-z-razvojem-posodabljanjem-ali-prilagoditvijo-kmetijstva-in-gozdarstva-operacija-gradnja-namakalnih-sistemov-ki-so-namenjeni-vec-uporabnikom/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021 do 14. ure.

Višina razpoložljivih sredstev: 3.000.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: 100 % sofinanciranje; najmanj 5.000,00 EUR na vlogo.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Fizične in pravne osebe, ki jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastijo za gradnjo in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z ureditvijo vodnega vira.

 

Naziv razpisa: 4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 21. 12. 2021 do 14.00

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-podukrep-9-1-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju s cilji:

– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;

– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;

– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in

– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. oktobra 2021 do vključno 21. decembra 2021.

Višina razpoložljivih sredstev: 1.135.187,54 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: 100 % sofinanciranje; najnižji skupni znesek podpore na vlogo na javni razpis znaša 5.000,00 EUR, najvišji od 25.000 do 50.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev v skladu z razpisom.

 

Naziv razpisa: 2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Status: aktiven Datum objave: 13. 9. 2021 Rok prijave: 17. 12. 2021 13.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-6-4-podpora-za-nalozbe-v-vzpostavitev-in-razvoj-nekmetijskih-dejavnosti/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, in sicer:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme,
posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021.

Višina razpoložljivih sredstev: 15 milijonov EUR, od tega 10 milijonov EUR za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter 5 milijonov EUR za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B)
Maksimalna višina sofinanciranja: 100 % sofinanciranje, najnižji znesek dodeljene podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetnik posameznik,   gospodarska družba, zavod ali zadruga.

 

Naziv razpisa: 4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Status: aktiven Datum objave: 14. 5. 2021 Rok prijave: 31. 12. 2022 do 23.59
Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

 

 

 

 

Naziv razpisa: Javni razpis za ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021
Status: aktiven Datum objave: 14. 5. 2021 Rok prijave: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

 

30. 12. 2021 do 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodjavnega-razpis-za-ukrep-ii-financna-pomoc-ob-smrti-invalidnosti-ali-nezmoznost-za-delo-v-letu-2021-aj-javna-objava/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2021 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 100.000    eurov.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021
Status: aktiven Datum objave: 14. 5. 2021 Rok prijave: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

31. 12. 2021 do 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2021/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 15.000 eurov.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

 

 

Naziv razpisa: 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda

iz PRP 2014–2020

Status: aktiven Datum objave: 10.7.2020  Rok prijave: 31. 12. 2024 do 23.59

 

Vir objave: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpisnik: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in- obnovo-gozda-iz-prp-20142020/
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

 

Upravičeni stroški so:

·         stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in

·         stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

Višina razpoložljivih sredstev: 1.000.000,00 EUR, od tega:

–  za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 427.000 EUR (sklop A);

–  za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 160.000 EUR (sklop B);

–  za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 410.000 EUR (sklop C);

–  za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3.000 EUR (sklop D).

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičenci, ki lahko pridobijo podporo po tem javnem razpisu, so določen v 11. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

 

Naziv razpisa: 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
Status: aktiven Datum objave: 10.7.2020  Rok prijave: 31. 12. 2024 do 23.59

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak- potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kratek opis predmeta razpisa:  

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom

2018.

Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR od tega:

–  za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop A);

–  za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma  skupno 40.000 EUR (sklop B);

–  za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma skupno 170.000 EUR (sklop C);

–  za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 90.000 EUR (sklop D).

Maksimalna višina sofinanciranja: Finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 19. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Status: aktiven Datum objave: 30. 4. 2021 Rok prijave najkasneje do:

26. 1. 2022.

25. 2. 2022 do 23.59

 

Vir objave: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za- sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih

naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Višina razpoložljivih sredstev: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 5.000.000 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023
Status: aktiven Datum objave: 23.10.2020 Rok prijave:  skrajni rok je 22. 11. 2021.

 

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-2022-in-2023/
Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: »Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 

 

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Naziv razpisa:

   Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Status: aktiven Datum objave: 5. 11. 2021 Rok prijave: 6. 12. 2021 do 23.59
Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-krepitev-podpornega-okolja-za-socialna-podjetja/
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naslednje naloge:

 • promocija socialno podjetniške kulture,
 • izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja,
 • povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje,
 • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

 

Višina razpoložljivih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 418.285,71 EUR, in sicer:

 • v letu 2022: 272.761,90 EUR,
 • v letu 2023: 145.523,81 EUR.

 

Maksimalna višina sofinanciranja: Pri tem je predvideno financiranje v zahodni kohezijski regijo do največ 140.207,50 EUR, v vzhodni kohezijski regiji pa 278.078,21 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu konzorcija izvede prijavo na javni razpis.Konzorcij sestavlja vsaj po en (1) partner, in sicer:

 • pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji;
 • pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

 

 

 

 

 

 

Naziv razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Status: aktiven Datum objave: 6.12.2019 Rok prijave:

·         Za leto 2022: od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s- podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
Kratek opis predmeta razpisa: Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

1.  energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;

2.  stroški informiranja in komuniciranja,

3.  stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v:

·         kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali

·         kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Višina razpoložljivih

sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.
Maksimalna višina sofinanciranja: Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 %, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 %.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

Naziv razpis: SI – SK 2021- Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji
Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Status: aktiven Datum objave: 21.10.2021 Rok prijave: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Roki za oddajo vlog: do vključno

31. 12. 2021 do 14:00 ure za četrto (4.) odpiranje

Vir objave: https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2021/SI-SK/1806/Javni-razpis-SISK-2021.pdf
Kratek opis predmeta razpisa: Zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.
Višina razpoložljivih sredstev: Skupni razpoložljivi znesek po tem javnem razpisu znaša 1.900.000,00 EUR. V

primeru večjega povpraševanja od predvidenih razpoložljivih sredstev, se razpisan znesek lahko poviša.

Maksimalna višina sofinanciranja: Od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: MSP (d.o.o.-ji)

 

Naziv razpisa: REVAV 1 Vavčer za pridobitev certifikatov

 

Status: aktiven Datum objave: 15.10.2021 Rok prijave: do 31. 03.2023
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=136
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 900.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Maksimalna stopnja sofinanciranja je 60 %.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 2/6 samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

 

Naziv razpisa: REVAV 7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Status: aktiven Datum objave: 11.10.2021 Rok prijave: do 31. 03.2023
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.
Višina razpoložljivih sredstev: Skupni razpisani znesek je 1.300.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 600,00 EUR.

Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja je 9.999,99 EUR.

Maksimalna stopnja financiranja je do 60%.

Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 EUR  subvencije.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

Naziv razpisa: REVAV 2 Vavčer za patente, modele, znamke
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:

· priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,

· prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,

· prevoda prijave.

Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023, znaša 600.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR. Maksimalna višina subvencije:

· je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega preizkusa,

· je 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Status: aktiven Datum objave: 17. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih, kar je podrobneje definirano v 10. točki javnega poziva.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 6.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 2/7 samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Status: aktiven Datum objave: 17. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B).
Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 9 Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=134
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: – oceno stanja na področju digitalizacije, – pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in – pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

· Izkušnja kupca (Customer eXperience), 2/7

· Podatkovna strategija,

· Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,

· Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,

· Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,

· Strategija razvoja digitalne kulture,

· Kibernetska varnost,

· Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 2.800.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 10 Vavčer za kibernetsko varnost
Status: aktiven Datum objave: 01.10.2021 Rok prijave: 31. 03.2023
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023, znaša 650.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: www.dihslovenia.si/smernice/:

· Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

· Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: – samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, – delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali – zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023, znaša 200.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 2/6 samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020 (v nadaljevanju: model EFQM) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 100.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 13 – Javni poziv za “Vavčer za prenos lastništva”
Status: aktiven Datum objave: 17. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 300.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 14 Vavčer za prototipiranje
Status: aktiven Datum objave: 24. 9. 2021 Rok prijave: 31. 3. 2023 do 23.59
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Kratek opis predmeta razpisa: Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. 3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 400.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpisa: REVAV 15 Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)
Status: aktiven Datum objave: 20.9.2021 Rok prijave: 31. 03.2023
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
Razpisnik: Slovenski Podjetniški Sklad
Kratek opis predmeta razpisa: Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka.
Višina razpoložljivih sredstev: Skupni razpisani znesek je 409.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 3.000,00 EUR. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja je 9.999,99 EUR. Maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Naziv razpis: Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Izdajatelj: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Status: aktiven Datum objave: 25.1.2021 Rok prijave: do 28.12.2021
Vir objave: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90
Kratek opis predmeta razpisa: Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja za podprta podjetja, ki bo na podlagi individualnih srečanj ponujal pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.
Višina razpoložljivih sredstev:
Maksimalna višina sofinanciranja: Plačilo za mentorsko uro znaša 105,00 EUR z DDV, pri čemer so upravičen strošek izključno ure osebnega mentoriranja.

Posamezni start-up strokovnjak lahko nudi mentorsko podporo večjemu število podjetij, vendar ne več kot petim (5) podjetjem hkrati. Ob prijavi mentor navede, kolikšno število podjetij je pripravljen mentorirati.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičenci do mentorja in mentoriranja so prejemniki različnih finančnih spodbud Sklada od leta 2014 naprej, v kolikor je med njimi in Skladom obstoječe pogodbeno razmerje, ki je posledica uspešnega kandidiranja na spodaj navedenih razpisih:

– Prejemniki nepovratnih spodbud P2 od leta 2020 naprej*

– Prejemniki konvertibilnega posojila SK50 v letu 2014

– Prejemniki konvertibilnega posojila SK75 od leta 2015 naprej

– Prejemniki lastniške investicije SK200 od leta 2014 do 2017

– Prejemniki so-investicije SK-SI s strani sklada od leta 2019 naprej

 

Pogoji za kandidiranje na listo mentorjev

– Podjetnik

– Vodstveni delavec v start-upih in scale-upih

– Vodstveni delavec v večjih korporacijah

– Aktivni investitorji

– Vodja podjetniških programov

 

SPIRIT Slovenija

 

Naziv razpisa:    Javno naročilo – Storitve izvedbe dogodkov na razstavi EXPO 2020
Status: aktiven Datum objave: 25. 10. 2021 Rok prijave: 21. 11. 2021, do 15.00 ure.
Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/377
Razpisnik: SPIRIT Slovenija
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet naročila je izvedba dogodkov različnih tipov in obsega za potrebe izvedbe programa predstavitve Slovenije na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020, kot izhaja iz opisa tehničnih specifikacij.
Višina razpoložljivih sredstev:  
Maksimalna višina sofinanciranja:  

 

Naziv razpisa: Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”
Status: aktiven Datum objave: 30. 9. 2021 Rok prijave: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00
Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376
Razpisnik: SPIRIT Slovenija
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

 

Višina razpoložljivih sredstev: 3.500.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

 

 

 

Naziv razpisa: Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment – LCA analiza
Status: aktiven Datum objave: 31.08.2021 Rok prijave: do preklica
Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/375
Razpisnik: SPIRIT Slovenija
Kratek opis predmeta razpisa: Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, javna agencija, (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti v državi, v kateri ima sedež, in bo izstavljala račun za storitve strokovnjaka.

 

Naziv razpisa: Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup    podjetja

 

Status: aktiven Datum objave: 24.1.2020 Rok prijave: do preklica
Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
Razpisnik: SPIRIT Slovenija
Kratek opis predmeta razpisa: Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov (v nadaljevanju: evidenca) za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja. Programi subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju SIO) so sofinancirani z Javnim razpisom za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 – 2022 (v nadaljevanju: javni razpis).

Cilj javnega povabila je objava javnega seznama preverjenih mentorjev in strokovnjakov, ki bodo glede na potrebe startup in scaleup podjetij preko SIO povabljeni k sodelovanju.

SIO pri delu s startup in scaleup podjetji zagotavlja podporo tudi z mentoriranjem in zagotavljanjem pomoči preko različnih strokovnjakov v različnih fazah razvoja podjetij:

·         Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam

pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.

·         Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

·         Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij – namenjena le

hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pogoji za mentorja:

V evidenco bodo vpisani mentorji, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih štirih pogojev:

a)     Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo inovativnega zagonskega podjetja v zadnjih desetih letih)

b)    Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (opravljanje vodstvene funkcije za minimalno obdobje dveh let v inovativnem zagonskem podjetju v zadnjih desetih letih)

c)    Aktivna osebna izkušnja z investiranjem v startup podjetja (dokazljivo angažiranje v vlogi poslovnega angela, kar se dokazuje z vsaj eno aktivno investicijo v inovativno zagonsko podjetje ali sodelovanje v vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala ali podjetniškega pospeševalnika za obdobje minimalno dveh let) ali sodelovanje v jedrni ekipi uveljavljenega podjetja, odgovorni za sodelovanje s startup podjetji, ki skrbi za poslovno sodelovanje s startupi (skupen razvoj, skupno trženje, uporaba distribucijskih kanalov,…) in/ali investira v startup/scaleup podjetja

d)  Aktivna osebna izkušnja z vodenjem podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij (dokazljivo angažiranje v vodstveni ekipi, ki je bila odgovorna za oblikovanje in vodenje podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij v obdobju zadnjih petih let)

Mentor, ki izpolnjuje pogoj a) ali b), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogojev e) in f), mentor, ki izpolnjuje pogoj c) ali d), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogoja f):

e)  Mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih)

f)     f) Vsaj pet let delovnih izkušenj

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Status: aktiven Datum objave: 16.11.2018 Rok prijave:

Roki za oddajo vlog so:

·         5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.

Vir objave: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
 
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.
Višina razpoložljivih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.400.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je: leto 2019: 1.600.000,00 EUR

leto 2020: 1.600.000,00 EUR

leto 2021: 1.600.000,00 EUR

leto 2022: 1.600.000,00 EUR

Maksimalna višina sofinanciranja:  
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: MSP-ji

 

 

 

 

 

 

Naziv razpisa: Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek

showroomov«

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Status: aktiven Datum objave: 31.5.2018 Roki prijave:

·         30. 9. 2022.

Vir objave: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk- na-tujih-trgih-prek-showroomov
Kratek                     opis predmeta razpisa: SPIRIT Slovenija je objavil razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Agencija želi podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih izdelkov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.
Višina razpoložljivih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR, in so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Maksimalna višina sofinanciranja: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: -ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali- širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, in sicer morajo imeti prijavitelji na dan oddaje vloge na ta javni razpis na navedenem programskem območju sedež podjetja, vpisan v Poslovni register Slovenije.

 

 

 

 

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

 

Naziv razpisa:   Štipendije za program Fulbright za leto 2021 (289. JR)
Status: aktiven Datum objave: 24.12.2019 Rok prijave: 28. 9. 2022
Vir objave: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright- za-leto-2021-289-jr/
Kratek opis predmeta razpisa: Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.
Višina razpoložljivih sredstev: 130.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

·         sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;

·         štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

·         državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:

·         850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali

·         1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

 

 

SID BANKA

 

Naziv razpisa: Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)
Status: aktiven Datum objave: Rok prijave najkasneje do:

Do porabe sredstev

Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-v-casu-izbruha-covid-19-sdmkv
Razpisnik: SID banka
Kratek opis predmeta razpisa: V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
Višina razpoložljivih sredstev:
 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.
Maksimalna višina sofinanciranja: Do 7 miljonov EUR (MSP) oziroma do 12 miljonov EUR (veliko podjetje).
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:
 • MSP
 • Velika podjetja.

 

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)
Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020 Rok prijave: Do porabe sredstev

 

Vir objave:   https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu-nalozbe-2
Razpisnik:   SID banka
Kratek opis predmeta razpisa: V okviru kredita se zagotavljajo sredstva, namenjena za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva namenjena za:

·         vzpostavitev nove poslovne enote;

·         širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote;

·         diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote;

·         bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote.

Cilj je, da podjetju omogočimo financiranje investicij na različnih področjih vašega delovanja. Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Maksimalna višina sofinanciranja: Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.Financiranje do 75% upravičenih stroškov. Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od bonitete ter oblike zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči. Dobo kreditiranja od 6 do 20 let. Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.

Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Malo ali srednje veliko podjetje. Veliko podjetje. Tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v Sloveniji.

Družba izpolnjuje enega ali več standardov družbene odgovornosti. Družba ni v težavah.

Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in je v stanju kapitalske ustreznosti. Družba ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti ali drugih izključenih dejavnosti.

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložb v gozdno – lesno predelovalno verigo (LES 1)
Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020 Rok prijave: Do porabe sredstev
Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigo-les-1
Razpisnik: SID banka
Kratek opis predmeta razpisa: V okviru kredita se zagotavljajo sredstva, namenjena za:

·         gradnjo novih obratov za predelavo lesa,

·         tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa,

·         novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesenih proizvodov

·         novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesenih proizvodov

·         novo tehnološko opremo za proizvodnjo lesenih proizvodov in povečanje števila zaposlenih, proizvodnje ali dodane vrednosti.

Cilj je, da podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo razvoj.

Maksimalna višina sofinanciranja: Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Doba kreditiranja od 6 do 15 let. Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 6 let.

Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Samostojni podjetnik gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga.

Če se bodo dela končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.

Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

 

Naziv razpisa:   Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)
Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020 Rok prijave: Do porabe sredstev
Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-kapitalskega-utrjevanja-msp-6
Razpisnik:    SID banka
Kratek opis predmeta razpisa: V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste v dobi kreditiranja realizirane prihodke vašega podjetja namenili za:

Krepitev poslovanja.

Naložbe v poslovanje – opremo, stroje, prostore, povečanje raznovrstnosti proizvodnje itd. Krepitev kapitala.

Nove zaposlitve.

Cilj je, da se podjetju omogočijo investicije, razbremeni denarni tok ter, da ob zaključku kredita podjetje doseže 40 % stopnjo kapitala v vsej aktivi / pasivi.

Maksimalna višina sofinanciranja: Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov. Obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. Doba kreditiranja od 6 do 12 let. Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem predmeta financiranja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: MSP

V zadnjem zaključenem poslovnem letu dosežena najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala. Če se investicija še ni začela, se bo izvajala v Sloveniji in bo trajala do 4 let.

Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

 

 

Naziv razpisa:   Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)
Status: aktiven Datum objave: 20.5.2020 Rok prijave: Do porabe sredstev
Vir objave: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-msp-7
Razpisnik:  SID banka
Kratek opis predmeta razpisa: V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, s katerimi boste lahko financirali: Krepitev poslovanja.

·         Krepitev kapitala.

·         Plačila za nakup materiala in storitev.

·         Plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja.

·         Celotne stroške dela.

Cilj je, da se podjetju omogoči poslovanje, razbremeni denarni tok in pomoč pri kapitalski okrepitvi.

Maksimalna višina sofinanciranja: Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Obrestna mera, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. Doba kreditiranja od 6 do 12  let. Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: MSP

V zadnjem zaključenem poslovnem letu dosežena najmanj 12,5 % in največ 40 % stopnjo kapitala. Družba deluje vsaj dve leti, ima najmanj dva zaposlena in poravnane vse obveznosti do davčne uprave. Stroški so nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po njeni sklenitvi.

 

 

 

Naziv razpisa: Korona financiranje za mala in srednja podjetja in korona financiranje za velika podjetja
Status: aktiven Datum objave: Rok prijave:
Vir objave: https://www.sid.si/korona/korona-financiranje-za-mala-srednja-podjetja
Razpisnik: SID banka
Kratek opis predmeta razpisa: MALA IN SREDNJA PODJETJA:

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

Prilagojeni programi posrednega financiranja (prek poslovnih bank in hranilnic):

·                 Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije 

·                 Financiranje regionalnega in družbenega razvoja 

·                 Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva 

·                 Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje 

 

VELIKA PODJETJA:

·                 Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

·                Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

 

Financiranje zdravstvenih zavodov in ustanov

Prilagojeni programi posrednega financiranja (prek poslovnih bank in hranilnic):

·         Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije 

·         Financiranje regionalnega in družbenega razvoja 

·         Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva 

·         Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje 

 

 

Naziv razpisa:

Programi neposrednega financiranja, Programi neposrednega financiranja iz sredstev Sklada skladov, Programi posrednega financiranja (prek poslovnih bank)

Razpisnik SID banka
Datum objave  
Rok za oddajo Do porabe sredstev
Namen in cilj razpisa (na kratko) ·         Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)

·         Financiranje naložb v gozdno – lesno predelovalno verigo (LES 1)

·         Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

·         Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)

·         Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)

·         Financiranje MSP (MSP 8)

·         Financiranje vaših kupcev v tujini 

·         Financiranje zelenih projektov iz zelene obveznice 

·         Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI)

·         Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE).

·         Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

·         Financiranje MSP in MID-Cap iz vira EIB  

·         Financiranje MSP in MID-CAP iz vira KfW 

·         Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije 

·         Financiranje regionalnega in družbenega razvoja 

·         Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva 

·         Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje 

·         Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

Upravičeni stroški Financiranje investicije na različnih področjih delovanja, razvijanje novega oziroma izboljšanega produkta, procesa ali storitve, razvijanje in širitev posla, oskrbovanje z energijo iz obnovljivih virov, posodobitev infrastrukture, izvedba razvojnega projekta
Link do razpisa https://www.sid.si/velika-podjetja/dolznisko-financiranje

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024
Status: aktiven Datum objave: 15. 11. 2021 Rok prijave: 20. 12. 2021 23.59

 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/ZDA/razpisi/21/razp-zda-22-24.asp
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne aktivnosti znanstvenega sodelovanja v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 na vseh raziskovalnih področjih.
Višina razpoložljivih sredstev: 900.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Agencija bo posamezni bilateralni projekt sofinancirala v skupni višini 3.000 EUR in sicer do porabe razpoložljivih sredstev.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije
Status: aktiven Datum objave: 20. 9. 2021 Rok prijave: 15. 12. 2021 23.59

 

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/21/razpis-WEAVE-NCN-21.asp
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Kratek opis predmeta razpisa: Razpis je namenjen sofinanciranju slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu Narodowe Centrum Nauki kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta poljski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), češki (GA ČR), nemški (DFG), švicarski (SNSF) vodja projekta.
Višina razpoložljivih sredstev: ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov.
Maksimalna višina sofinanciranja: Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta pri projektih v trajanju dveh ali treh let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000,00 EUR letno. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in s predpisi ARRS.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave
Status: aktiven Datum objave: 11. 1. 2021 Rok prijave: do preklica oz. do odprtja novega javnega razpisa
Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/21/razpis-WEAVE-FWF-21.asp
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije, je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Višina razpoložljivih sredstev: ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri FWF in jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje.
Maksimalna višina sofinanciranja: Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)
Status: aktiven Datum objave: 14.5.2018 Rok prijave:

·           do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa

Vir objave: http://www.arrs.si/sl/medn/shema/razpisi/19/poziv-erc-19.asp
Kratek                     opis predmeta razpisa: Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.
Maksimalna višina sofinanciranja: Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeni raziskovalni projekt, vendar največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:

 

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

 

Zavod RS za zaposlovanje

Naziv razpisa:

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce

Status: aktiven Datum objave: 25. 1. 2021 Rok prijave: od objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 3. 2022 23:59
Vir objave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito
Razpisnik: Zavod za zaposlovanje
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce. Programi se izvajajo pri delodajalcih z najmanj 5 zaposlenimi, v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela. V usposabljanje se lahko vključijo osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer osebe z mednarodno zaščito in tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v Republiki Sloveniji.
Višina razpoložljivih sredstev: 230.000,00 EUR za leto 2021 in 150.000,00 EUR za leto 2022
Maksimalna višina sofinanciranja: Mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša 373,00 EUR, kar za šest mesecev skupaj pomeni 2.238,00 EUR in strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Pravne osebe in s.p.-ji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

EKOSKLAD

Naziv razpisa: Spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novimi finančnimi instrumenti
Status: aktiven Datum objave: 20. 8. 2021 Rok prijave: Do konca leta 2021
Vir objave: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/novica/na-eko-skladu-spodbude-za-pilotne-projekte-celovite-prenove-vestanovanjskih-stavb-sofinancirane-z-novimi-finannimi-instrumenti
Razpisnik: Ekosklad
Kratek opis predmeta razpisa: Eko sklad je v petek, 20. 8. 2021, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. Javna razpisa dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov, financiranih z novimi finančnimi instrumenti, bo pa spodbuda zanje precej višja.

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.  

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev).

Višina razpoložljivih sredstev: Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500.000 EUR in 1.500.000 EUR za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.
Maksimalna višina sofinanciranja: Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

₋        do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;

₋        do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Upravičene bodo stavbe z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov).

 

Naziv razpisa: Javni poziv 85SUB-EVPO20 – Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
Status: aktiven Datum objave: 15.12.2020 Rok prijave: Povabilo je odprto do porabe sredstev
Vir objave: https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-novih-elektrinih- vozil-2/nakup-novih-elektricnih-vozil-subvencija-3
Razpisnik: Eko sklad
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

 

·         nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;

·         predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje

nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

 

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.

 

Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon,

in stroške dela predelave.

Višina razpoložljivih sredstev: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

·         4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;

·         3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;

·         1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;

·         1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;

·         750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;

·         500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;

·         300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e- B.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

·         lokalne skupnosti;

·         pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;

·         pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Naziv razpisa: Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena – Kredit
Razpisnik Eko Sklad
Datum objave  
Rok za oddajo Do preklica
Namen in cilj razpisa (na kratko) Kredit – 3 mesečni EURIBOR + 0%, do 85 % stroškov naložbe oz. največ 3 mio EUR
Upravičenci/prijavitelj Občine
Upravičeni stroški vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe.
Višina sofinanciranja do 85%
Link do razpisa https://www.ekosklad.si/javni-sektor/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/gradnja-skoraj-ni-energijskih-stavb-splonega-drubenega-pomena/gradnja-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-kredit

 

Turistična zveza Slovenije

 

Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v letu 2021
Status: aktiven Datum objave: 15. 10. 2021 Rok prijave: do porabe sredstev, najkasneje do 17. 11. 2021 23.59

 

Vir objave: https://turisticna-zveza.si/novica/javni-razpis-za-sofinanciranje-dejavnosti-td-v-letu-2021
Razpisnik: Turistična zveza Slovenije
Kratek opis predmeta razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v letu 2021.

Upravičeni prijavitelji

 

 

Višina razpoložljivih sredstev: 140.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med prejemnike na podlagi v razpisu določenega točkovanja.
Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Turistična društva/zveze, registrirane v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, je najmanj eno leto član TZS in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

 

L’Oréal for Women

 

Naziv razpisa: Razpis L’Oréal sklada za podporo projektom pomoči ženskam v ranljivih situacijah
Status: aktiven Datum objave: 11. 10. 2021 Rok prijave: 31. 12. 2023 23.59

 

Vir objave: https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/3-commitments/loreal-fund-for-women-en.pdf
Razpisnik: L’Oréal for Women
Kratek opis predmeta razpisa: L’Oréal je z namenom reševanja posledic, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, ustanovil globalni sklad za podporo ženskam v ranljivih situacijah. V okviru sklada lahko lokalne dobrodelne organizacije pridobijo sredstva za svoje projekte na področju preprečevanja revščine, preprečevanja nasilja nad ženskami, pomoči ženskam pri socialni in poklicni integraciji ter premostitvi ovir pri dostopu do izobraževanja. Posebna pozornost bo namenjena projektom pomoči ženskam, ki doživljajo več ranljivosti, predvsem migrantkam in ženskam z invalidnostmi.

Posebnega roka prijave ni, sredstva bodo na voljo v obdobju od leta 2020 do 2023.

Višina razpoložljivih sredstev: 50.000.000,00 EUR
Maksimalna višina sofinanciranja: Projekt naj ne bi presegal 30 % letnega prometa organizacije, mora pa biti višji od 5.000,00 EUR.

 

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Lokalne dobrodelne organizacije