Namen in cilj povabila

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov (v nadaljevanju: evidenca) za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja. Programi subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju SIO) so sofinancirani z Javnim razpisom za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 – 2022 (v nadaljevanju: javni razpis).

Cilj javnega povabila je objava javnega seznama preverjenih mentorjev in strokovnjakov, ki bodo glede na potrebe startup in scaleup podjetij preko SIO povabljeni k sodelovanju.

SIO pri delu s startup in scaleup podjetji zagotavlja podporo tudi z mentoriranjem in zagotavljanjem pomoči preko različnih strokovnjakov v različnih fazah razvoja podjetij:

  • Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
  • Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up«  podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Ciljne skupine, ki lahko koristijo storitve zunanjega mentoriranja in svetovanja v okviru javnega razpisa, so nova in obstoječa inovativna startup podjetja ter hitro rastoča podjetja s potencialom hitre rasti – scaleup podjetja (v nadaljevanju: podjetja).

Storitve mentoriranja se izvajajo v obliki poglobljenega individualnega dela s predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 20-70 ur v obdobju najmanj 3 mesecev, s strani enega mentorja. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika /podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.

Storitve strokovnega svetovanja se izvajajo v primeru, da podjetja potrebujejo ekspertna znanja na posameznih področjih, lahko SIO k sodelovanju povabi ustrezno usposobljene (domače ali tuje) strokovnjake. Strošek se uveljavlja na podlagi dejanske višine stroška, po načelih dobrega gospodarja.

SIO na podlagi pogovora s podjetjem dodeli ustreznega mentorja ali strokovnjaka in z njim sklene sporazum oz. pogodbo, v kateri definira obseg in področje dela ter pogodbeno vrednost. Pri tem upošteva določbe in omejitve, ki so podrobneje določene z javnim razpisom. SIO dodeljuje le preverjene mentorje in strokovnjake, ki so vpisani v evidenco SPIRIT. Za podjetja, ki so prejemniki storitev mentoriranja ali strokovnega svetovanja, ima vrednost storitve naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis«.

Pogoji za sodelovanje

SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisal mentorje in strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega povabila.

  • Pogoji za mentorja:

V evidenco bodo vpisani mentorji, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih štirih pogojev:

a) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo inovativnega zagonskega podjetja v zadnjih desetih letih)

b) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (opravljanje vodstvene funkcije za minimalno obdobje dveh let v inovativnem zagonskem podjetju v zadnjih desetih letih)

c) Aktivna osebna izkušnja z investiranjem v startup podjetja (dokazljivo angažiranje v vlogi poslovnega angela, kar se dokazuje z vsaj eno aktivno investicijo v inovativno zagonsko podjetje ali sodelovanje v vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala ali podjetniškega pospeševalnika za obdobje minimalno dveh let) ali sodelovanje v jedrni ekipi uveljavljenega podjetja, odgovorni za sodelovanje s stratup podjetji, ki skrbi za poslovno sodelovanje s startupi (skupen razvoj, skupno trženje, uporaba distribucijskih kanalov,…) in/ali investira v startup/scaleup podjetja

d) Aktivna osebna izkušnja z vodenjem podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij (dokazljivo angažiranje v vodstveni ekipi, ki je bila odgovorna za oblikovanje in vodenje podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij v obdobju zadnjih petih let)

Mentor, ki izpolnjuje pogoj a) ali b), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogojev e) in f), mentor, ki izpolnjuje pogoj c) ali d), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogoja f):

e) Mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih)

f) Vsaj pet let delovnih izkušenj

  • Pogoji za strokovnjaka:

V evidenco bodo vpisani strokovnjaki, ki izkažejo izpolnjevanje naslednjega pogoja:

  • Vsaj pet let delovnih izkušenj na strokovnih področjih, ki jih označijo v prijavi (razvidno iz priloženega CVja)

Podjetja, ki želijo koristiti storitve mentoriranja in svetovanja, do izbranega mentorja ali strokovnjaka pridejo preko SIO. Ta jim dodeli brezplačnega mentorja v skladi s pogoji, ki so podrobneje določeni v javnem razpisu.

SPIRIT Slovenija jamči, da so vsi mentorji in strokovnjaki predhodno preverjeni in izpolnjujejo zahtevane pogoje.

Mentor in strokovnjak se z oddajo prijave strinjata z javno objavo informacij o tem, da sodelujeta kot mentor (objava imena in priimka, podjetja in opredelitev mentoriranja, za katerega se je prijavi) ali kot strokovnjak (objava imena in priimka, podjetja, področja ekspertnega svetovanja in referenc). V primeru spremembe kontaktnih podatkov, je naloga mentorja/ekspertnega svetovalca, da posodobi podatke v bazi.

Način vpisa in prijavni rok

Javno povabilo je odprto do preklica. Mentorji in strokovnjaki se v evidenco vpišejo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani: www.spiritslovenia.si/evidence.

Potrjevanje in aktiviranje prijav

Pregled, potrjevanje in aktiviranje prijav bo izvajala pooblaščena oseba na SPIRIT Slovenija. Obravnave prijav se bodo izvajale tekoče oz. v roku 5 delovnih dni od oddane prijave.

Če pooblaščena oseba ugotovi, da je prijava nepopolna ali ne izkazuje zahtevanih pogojev, lahko prijavitelja po elektronski pošti pozove k dopolnitvi oz. predložitvi manjkajočih dokazil.

Mentorje in strokovnjake, ki bodo oddali popolne prijave in bodo izkazali izpolnjevanje zahtevanih pogojev, bo SPIRIT Slovenija vpisala v evidenco, objavljeno na spletni strani. Prijavitelji bodo po potrditvi uvrstitve v evidenco, svojo vlogo videli kot Aktivno.

Prijavna dokumentacija

Povabilo je objavljeno na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani agencije, vpisani mentorji in strokovnjaki pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski pošti.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski naslov: mentorji@spiritslovenia.si.

Vir: SPIRIT Slovenija